Print pagina

Europa

Een van de taken van de Eerste en Tweede Kamer (het parlement) is het controleren van de regering. Het parlement controleert dus ook wat de Nederlandse regering in Brussel zegt als zij met andere lidstaten onderhandelt over Europese wetsvoorstellen. 

 

Europese Unie

De Europese Unie (EU) is een samenwerkingsverband van 27 landen binnen Europa. Deze landen worden ook wel de lidstaten van de EU genoemd. Deze lidstaten moeten samen veel beslissingen nemen. Om al die beslissingen te kunnen nemen, heeft de EU een aantal instellingen opgericht zoals het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europees Hof van Justitie. 

Motto : "in verscheidenheid verenigd"

Doel Europese Unie

De lidstaten van de Europese Unie werken vooral samen op het gebied van de economie.

 

Dankzij die samenwerking kan je als burger van de EU heel makkelijk in een andere lidstaat gaan wonen of werken. En je hoeft ook niet meer zoveel geld te betalen als je in het buitenland belt of een sms verstuurt. 

Europees Parlement

Het Europees Parlement bestaat in totaal uit 705 leden uit alle 27 lidstaten. Dit parlement heeft drie hoofdtaken:

  1. ze keuren samen met de Raad van ministers de voorgestelde wetsvoorstellen goed of af;
  2. ook houden ze toezicht op de andere Europese organisaties zoals de Europese  Commissie om ervoor te zorgen dat die democratisch werken;
  3. en ze keurt samen met de Europese Raad van ministers de Europese begroting goed of af.

 

Wetsvoorstellen

De meeste wetsvoorstellen in het Europees Parlement worden behandeld via de zogenaamde gewone wetgevingsprocedure.

 

De mening van het Europees Parlement over een wetsvoorstel is hierbij net zo belangrijk als de mening van de Raad van ministers.

 

Ze hebben allebei de mogelijkheid om een wetsvoorstel aan te passen maar ze moeten het uiteindelijk wel eens zijn over de tekst van de wet. 

Goedkeuringsprocedure

* * *

Als de EU een overeenkomst wil sluiten met een land buiten de EU wordt dat behandeld in een goedkeuringsprocedure. Zo'n overeenkomst gaat bijvoorbeeld over de manier waarop kleding gemaakt in een bedrijf in een land buiten de EU verkocht mag worden in een land binnen de EU. Het Europees Parlement kan het voorstel voor zo'n overeenkomst goedkeuren of afwijzen zonder dat ze het aan mogen passen. De Raad van ministers op haar beurt mag dan het oordeel van het Europees Parlement niet negeren.

fotot van vier vlaggen vand e Europese Unie

Nationale parlementen en Europa

* * *

Niet alleen de regeringen maar ook de nationale parlementen van de lidstaten van de EU spelen een belangrijke rol bij het maken van nieuwe wetten en regels. Zo mogen de Eerste en Tweede Kamer zeggen of ze vinden dat de EU bepaalde regels moet maken of dat de lidstaten dat ook best zelf kunnen doen via nationale regels. Daarnaast discussiëren ze met de regering over de standpunten van Nederland in de Raad van ministers. 

Gele Kaart

* * *

Als parlementen in de EU vinden dat een Europees wetsvoorstel iets regelt dat ook wel door de lidstaten zelf geregeld kan worden, kunnen ze samen een gele kaart trekken. 

 

De Europese Commissie moet bij een gele kaart nog eens goed nadenken of ze voorstel het wel willen indienen en als het antwoord ja is, moeten ze daar een goede reden voor geven. 

foto van een hand met een gele kaart

Bevoegdheden Europese Commissie

* * *

De Europese Commissie vertegenwoordigt en behartigt de belangen van alle inwoners van de EU. De Commissie maakt en handhaaft het Europese  beleid doordat: 

  1. ze wetsvoorstellen indient bij het Europees Parlement en bij de Raad van ministers;
  2. ze de begroting van de EU beheert en het beschikbare geld verdeeld onder de lidstaten;
  3. ze samen met het Europees Hof van Justitie erop toeziet dat het Europees recht uitgevoerd wordt;
  4. ze de EU vertegenwoordigd op internationaal niveau zoals bijvoorbeeld tijdens het maken van afspraken tussen de EU en andere landen.

 

Europese Commissie

* * *

Het dagelijks bestuur van de EU is de Europese Commissie. De Commissie bestaat uit 27 leden uit alle 27 lidstaten. Elke lidstaat heeft voor vijf jaar een commissaris aangewezen die zich bezighoudt met een bepaald onderwerp en voor dat onderwerp doen zij voorstellen voor wetten en regels. De Nederlandse Eurocommissaris heet Frans Timmermans en hij houdt zich onder andere bezig de Europese Green Deal.  Hij kijkt bijvoorbeeld naar de wijze waarop we energie gebruiken en produceren.

Europese Raad

* * *

De Europese Raad bepaalt wat de belangrijkste doelen van de EU zullen zijn. Deze Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 27 lidstaten. Voor Nederland is dat minister-president Mark Rutte. De Europese Raad is een van machtigste Europese instellingen. Zij neemt de belangrijkste beslissingen, sluit compromissen en tekent de verdragen die gesloten zijn.  Maar de Europese Raad kan alleen iets beslissen als alle regeringsleiders het met elkaar eens zijn. 

Raad van ministers van de EU

* * *

De Raad van de Europese Unie wordt ook wel de Raad van ministers genoemd. Tijdens de vergaderingen van deze Raden worden de wetten vastgesteld en het beleid in de EU gecoördineerd. Tijdens elke Raad wordt elk van de 27 lidstaten vertegenwoordigd door de nationale minister van het beleidsterrein dat aan de orde is bijvoorbeeld milieu of financiën. De regeringen van de lidstaten kunnen via deze Raadsvergaderingen  hun invloed uitoefenen in de Europese Unie. 

Besluitvorming Raad van ministers

* * *

De manier waarop de Raad van ministers over zaken beslist is ingewikkeld en er is veel discussie over geweest. Vanaf 1 november 2014 kan er alleen een besluit worden genomen door de Raad als minimaal 15 lidstaten voor zijn en als die lidstaten samen ook nog eens 65% van het totaal aantal inwoners van de EU tellen. Maar als het om heel gevoelige zaken gaat zoals lidmaatschap van de EU of de financiële middelen moeten alle lidstaten met een voorstel akkoord gaan. Dat betekent dat elke lidstaat dan een besluit kan tegenhouden als hij het er niet mee eens is.