Print pagina

Colofon

Vragen en opmerkingen

De redactie van deze website doet er alles aan deze website actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet (geheel) correct of actueel is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

E-mail gedragslijn

Wanneer u per e-mail reageert, wordt dit behandeld conform onderstaande gedragslijn.

 

afhandeling

Bij de afhandeling van e-mail maken wij onderscheid tussen eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden en bezoekersinformatie. Wij beantwoorden dit soort vragen in principe binnen twee werkdagen.

Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. In ieder geval berichten wij u binnen tien werkdagen over de verwachte afhandelingtermijn. Als wij voorzien dat een toegezegde termijn niet kan worden nagekomen, stellen wij u hiervan op de hoogte en geven daarbij een nieuwe termijn af. Als wij uw bericht ter afhandeling doorsturen naar een andere (overheids)organisatie dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Hierna dient u zelf de contacten met die organisatie te onderhouden.

 

archivering
Wij archiveren e-mail op een goede en veilige manier, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven.

Privacy

Persoonsgegevens

De Eerste Kamer gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten (bijvoorbeeld als u correspondeert met de Eerste Kamer per brief, email) en alleen voor het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

Auteursrecht

(her)gebruik inhoud
De Eerste Kamer geeft iedereen een niet-exclusief gebruiksrecht op de inhoud van de website onder de onderstaande voorwaarden. Dit betekent dat u delen van de inhoud van de website mag kopiëren en opnieuw (ook commercieel) kunt publiceren, mits u zich houdt aan de volgende voorwaarden:

• Bij hergebruik wordt altijd verwezen naar de authentieke bron (de betreffende url (‘s);
• Bij hergebruik wordt altijd de datum van extractie vermeld;
• Als annotatie wordt daarbij het volgende vermeld:

“De Eerste Kamer der Staten-Generaal kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de actualiteit en juistheid van geëxtraheerde informatie”.

beeldmateriaal
Het auteursrecht voor beeldmateriaal berust over het algemeen bij derden en is beperkt voor het gebruik door of vanwege de Eerste Kamer. Het is zonder toestemming van de Eerste Kamer niet toegestaan dit beeldmateriaal te (her)publiceren ongeacht het medium en de doelgroep.

Toegankelijkheid

DrempelsVrij
De Eerste Kamer besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid van deze website. Het streven is alle informatie zodanig aan te (gaan) bieden dat iedereen het kan bekijken. Hiervoor zijn diverse voorzieningen getroffen waarbij de Eerste Kamer de webrichtlijnen voor de overheid nastreeft.

 

Andere talen
De informatie op onze website is beschikbaar in de Nederlandse taal.

 

Andere bestandsformaten
De overheid produceert veel documenten die nog niet altijd beschikbaar zijn in een optimaal leesbaar bestandformaat. Diverse documenten op deze website worden aangeboden in PDF-vorm (Portable Document Format). Om PDF-bestanden te kunnen lezen en afdrukken heeft u een daarvoor geschikt programma nodig. Deze programma’s bestaan voor verschillende computerplatforms, zoals Windows, Mac OS en Linux. Ze zijn gratis beschikbaar.